Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo Narodowe - Licencjackie stacjonarne Bezpieczeństwo Narodowe - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Od kilku lat obserwuje się stały wzrost zapotrzebowania na wykształconych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa, porządku, obrony ludności i reagowania na wszelkiego rodzaju zagrożenia i sytuacje kryzysowe. Zwiększenie popytu na tego typu fachowców jest wynikiem wzrostu ilości potencjalnych zagrożeń mających źródła w incydentach terrorystycznych w aktywizacji różnych grup i środowisk niebezpiecznych dla porządku i ładu publicznego (ruchy eksternistyczne, sekty), w gwałtownym postępie technicznym, który rodzi potencjalne niebezpieczeństwo zagrożenia różnorodnymi awariami i katastrofami technicznymi oraz coraz częstszymi zagrożeniami ze strony środowiska naturalnego wynikającymi nie tylko z przyczyn metereologicznych. Powyższe przesłanki zaowocowały powstaniem nowego w Polsce kierunku studiów BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (kierunek został wpisany na listę kierunków studiów w październiku 2006).

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe będą umieli analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali lokalnej, regionalnej, narodowej i globalnej. Nabędą ogólną interdyscyplinarna wiedzę z zakresu nauk społecznych, którą będą umieli wykorzystać w pracy zawodowej i życiu społecznym. Będą potrafili szybko rozpoznać zagrożenia i odpowiednio reagować na nie. Będą znać zasady funkcjonowania  podmiotów bezpieczeństwa. Będą przygotowani do pracy w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem ludności i podmiotów gospodarczych, w strukturach administracji publicznej oraz w zespołach reagowania kryzysowego. Będą umieli zbierać, przetwarzać i udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i środków multimedialnych. Nabędą umiejętność negocjacji, podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożenia z wykorzystaniem twórczych rozwiązań. Program studiów szczególny nacisk kładzie na rozwój znajomości języków obcych tak by absolwenci posługiwali się specjalistycznym językiem.

Wyjątkowość studiów polega na łączeniu wiedzy teoretycznej ze zdobywaniem umiejętności praktycznych poprzez:

- kontakt z osobami bezpośrednio zajmującymi się bezpieczeństwem narodowym i zarządzaniem kryzysowym oraz stosowaniem prawa w sytuacjach zagrożeń i nadzwyczajnych,

- udział w zajęciach studyjnych w instytucjach państwowych zajmujących się kształtowaniem polityki bezpieczeństwa,

- udział w zajęciach studyjnych w instytucjach państwowych opracowujących projekty aktów normatywnych dotyczących bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, strategii bezpieczeństwa,

- udziału studentów w zajęciach studyjnych w trakcie których poznają aspekty planowania strategicznego i obronnego,

- udział w zajęciach studyjnych w instytucjach reagowania kryzysowego,

- udział w grach decyzyjnych i ćwiczeniach na terenie jednostki wojskowej, Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Straży Pożarnej.